O projekte

Technická univerzita v Košiciach je najväčšou univerzitou v regióne východného Slovenska. Momentálne ponúka možnosť štúdia takmer 8 000 študentom.

Na Slovensku pozorujeme zaujímavý trend. S klesajúcou populáciou sa neustále zvyšuje počet vysokých škôl. Na jednej strane je to pozitívne, širšia paleta možností výberu. Na strane druhej sú univerzity nútené v tomto konkurenčnom prostredí zaujať a pritiahnuť si záujemcov práve na tú svoju Alma mater. Záujem o vysokoškolské štúdium je potrebné rozvíjať už v myslení tej najmladšej generácie, pretože v nich momentálne môžeme vidieť našich potenciálnych študentov.

Aj my vychádzame s iniciatívou priblížiť vysokoškolský život na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) deťom. Prichádzame s možnosťou zoznámiť sa s fungovaním a organizáciou TUKE pre deti v tomto regióne Slovenska.

Štúdium budú tvoriť prednášky univerzitných docentov, profesorov a pedagógov deviatich fakúlt TUKE:

 Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 Strojnícka fakulta
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
 Stavebná fakulta
 Ekonomická fakulta
 Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 Fakulta umení
 Letecká fakulta

Budú doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách, výstavných priestoroch, ateliéroch a prehliadky priestorov univerzity. Témy prednášok vychádzajú z odborného zamerania pedagógov, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po každej prednáške bude deťom umožnené klásť vyučujúcim otázky.

Deťom budú počas štúdia zabezpečené obedy v stravovacom zariadení TU, pitný režim a dozor. Deti budú mať indexy ako vysokoškolskí študenti. Na prvom stretnutí dostanú tričko s logom Detskej univerzity a materiál s vybranými témami prednášok. Štúdium bude ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej rektor TU v Košiciach deťom-študentom odovzdá diplomy.

Detská univerzita je určená žiakom ZŠ 3.-8. ročníka